Transparència

Transparència

account_balance

Estatuts Fundació

Última modificació març 2019
Normes bàsiques de funcionament de la Fundació, finalitats fundacionals, objecte, activitats, govern i normativa aplicable. S’adjunta text refós agrupant totes les modificacions que s’han incorporat des de la constituació de la Fundació.


Codi de Bon Govern

Última modificació juny 2019
Buenas prácticas para el Gobierno Corporativo de la Fundación.


Memòria d’activitats

Exercici 2018
Resum de les activitats realitzades durant l’exercici.


Comptes anuals i informe d’auditoria

Ejercicio 2018
Situació financera de la Fundació de l’últim exercici.