Transparència

Transparència

account_balance

Estatuts Fundació

Última modificació Març 2021
Normes bàsiques de funcionament de la Fundació, finalitats fundacionals, objecte, activitats, govern i normativa aplicable. S’adjunta text refós agrupant totes les modificacions que s’han incorporat des de la constituació de la Fundació.


Codi de Bon Govern

Última modificació Setembre 2021
Bones pràctiques pel Gobern Corporatiu de la Fundació.

Codi Ètic

Última modificació febrer 2020
Recomanacions en materia de bon govern i de principis de responsabilitat social fundacional, així com de la ética i amb la transparencia en tots els seus àmbits d’actuació.


Memòria d’activitats

Exercici 2018
Resum de les activitats realitzades durant l’exercici.

Exercici 2019
Resum de les activitats realitzades durant l’exercici.

Exercici 2020
Resum de les activitats realitzades durant l’exercici.

Exercici 2021
Resum de les activitats realitzades durant l’exercici.


Comptes anuals i informe d’auditoria

Exercici 2018
Situació financera de la Fundació del últim exercici

Exercici 2019
Situació financera de la Fundació del últim exercici

Exercici 2020
Situació financera de la Fundació del últim exercici

Exercici 2021
Situació financera de la Fundació del últim exercici