Normativa sobre accessibilitat en els edificis

accesibilidad universalEncara a l’actualitat, un dels treballs amb els que més es troben els tècnics, és la supressió de barreres arquitectòniques a les comunitats de veïns, per aconseguir fer més accessibles els edificis a les persones que hi habiten. Podem caure en l’error de pensar que aquesta manca d’accessibilitat en els edificis es soluciona, per exemple, només construint una rampa per a minusvàlids. Res més lluny de la realitat. Fer un edifici accessible implica molts altres aspectes que s’han de tenir en compte amb l’objectiu de fer coherent la supressió de barreres arquitectòniques i millorar la qualitat de vida de tots les persones.

En aquest post t’expliquem els principals problemes d’accessibilitat que tenen els edificis i tot sobre la lleis més importants que formen la normativa sobre accessibilitat en els edificis. Pren nota!

Problemes d’accessibilitat en els edificis

Conèixer els principals problemes d’accessibilitat que hi ha als edificis ens donarà una visió global per saber per on començar.

Es demana que un edifici compleixi tres requisits mínims per a considerar que té un mínim de qualitat en el seu disseny i prestacions, i que facilita el correcte desenvolupament les activitats dels usuaris en ell.

Seguretat

Té a veure amb la seguretat de l’estructura de l’edifici en cas que ocorri algun perill a ell. Es refereix, per exemple, a incendis o esfondraments.

Habitabilitat

Aquesta característica té en compte les qüestions relacionades amb el nivell d’higiene de l’edifici que garanteixi la salut i protecció de l’entorn. També les condicions d’aïllament i protecció davant d’agents externs.

Funcionalitat

Considera les dimensions dels espais i la seva predisposició perquè siguin utilitzats per tots els usuaris que en ells resideixen.

Hi ha diverses solucions a tenir en compte per convertir un immoble en un lloc més accessible. En general, els elements que impedeixen el pas a les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda, solen ser graons o desnivells. En aquest cas, hi ha la possibilitat d’eliminar les barreres arquitectòniques mitjançant la instal·lació d’un ascensor o d’una cadira o plataforma salva-escales. L’elecció d’una o altra alternativa dependrà del pressupost disponible per la comunitat de propietaris, de l’espai disponible o de l’estructura actual de l’edifici.

Qui regula la normativa sobre accessibilitat en els edificis?

A Espanya és el Codi tècnic de l’edificació (CTE) qui estableix les exigències que els edificis han de complir per a matèria d’accessibilitat, seguretat i habitabilitat establerts en la Llei 38/1999 de 5 de novembre d’Ordenació de l’Edificació (LOE).
https://www.codigotecnico.org/QueEsCTE/Presentacion.html
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-21567

D’altra banda, segons la Llei 8/2013 de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes, s’obliga als edificis d’habitatges, a realitzar les reformes que fossin necessàries per rehabilitar l’entorn físic on les persones majors de 70 anys i les persones discapacitades, puguin transitar sense cap obstacle.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-6938

No obstant això, també cal que les comunitats de veïns compleixin de forma obligatòria amb el que recull sobre accessibilitat en l’Informe d’Avaluació d’Edificis (IEE). Trobaràs tota la informació referent a aquest informe en aquest post.
https://www.fundacionmdp.org/present/el-informe-de-accesibilidad-del-edificio/

En la Llei 51/2003 es recull tot el referent a igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, i obliga a eliminar els obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud i facilitant realitzar activitats quotidianes. Aquesta llei també diu que, en el cas que no sigui possible d’una altra manera, es pot utilitzar espai de domini públic per garantir l’accés de les persones discapacitades o amb mobilitat reduïda, als edificis.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-22066

Actualitat

16/05/22
L’accessibilitat en els edificis existents és una de les primeres causes per les quals una comunitat de propietaris es decideix a rehabilitar el seu edifici…
16/05/22
Sabies que únicament el 0,6% dels més de 9,8 milions d’habitatges que hi ha a Espanya compleixen els criteris d’accessibilitat universal? Resulten increïbles aquestes dades…
25/04/22
Avui dia els ascensors són uns dels factors més importants a tenir en compte a l’hora que un edifici sigui accessible, còmode i modern. Un…