Obres d’accessibilitat dins d’un edifici

L’accessibilitat universal és la condició que haurien de complir tots els edificis, entorns, productes i serveis. No obstant això, les barreres arquitectòniques encara són una realitat que impedeix a moltes persones amb necessitats de mobilitat i d’altres tipus ser autònomes. Per això, hi ha una normativa que busca garantir aquest dret universal i sota el qual s’han d’acollir tots els edificis de nova construcció, i al que s’han d’adaptar també la resta d’edificis.

Discriminació freqüent

La manca d’accessibilitat de forma generalitzada és una de les causes de discriminació més freqüents que pateixen les persones amb discapacitat i mobilitat reduïda al nostre país. Per a això, hi ha una sèrie de lleis que garanteixen que totes les persones tinguin autonomia i no es trobin amb barreres arquitectòniques que els impedeixin desenvolupar la seva vida amb normalitat. Entre elles, es parla també de l’accessibilitat en edificis, i és important explicar els tipus d’obres que es poden dur a terme en un edifici que vol proporcionar una major qualitat de vida a les persones que hi viuen.

Cal tenir en compte que les despeses de les obres, en cas de no ser habitatges de nova construcció, han de ser coberts per tots els veïns de l’immoble, sempre que l’import anual no excedeixi de les 12 mensualitats ordinàries de despeses comunes, descomptant les subvencions i ajudes públiques.

En cas que les obres per dotar d’accessibilitat a l’immoble siguin superior a aquestes dotze mensualitats de despeses ordinàries, s’haurà d’obtenir un acord de la comunitat. En cas que l’acord sigui vàlid, tots els propietaris hauran de pagar les mensualitats independentment de si estaven a favor o en contra de les mateixes.

Lleis i normes que regulen les obres d’accessibilitat en els edificis

accesibilidad universalL’ordenament jurídic presenta una sèrie de mecanismes per millorar i afavorir l’accessibilitat en edificis d’habitatges. Aquestes regulacions són les següents:
– La Llei 49/1960. de 21 de juliol de Propietat Horitzontal (LPH)
– La Llei 15/1995, de 30 de maig, de Límits al Domini sobre Immobles per a Eliminar Barreres Arquitectòniques a les Persones amb Discapacitat.
– La Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes.
– El Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.
– El Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana

A més, cada comunitat autònoma té el seu propi decret per garantir l’accessibilitat dels edificis, de manera que és convenient revisar també aquestes lleis de les que ja parlem en ocasions anteriors.

Quines obres es poden dur a terme en un edifici perquè sigui accessible?

Si ens centrem en els tipus d’obres, aquests poden anar des de la col·locació o construcció de rampes per garantir l’accés a la propietat per part de persones amb mobilitat reduïda, fins senyalització especial per a persones amb discapacitat visual, rampes o fins i tot dispositius mecànics i electrònics que afavoreixin tant la comunicació com l’orientació.
Pots consultar elements concrets que poden ajudar a obtenir aquest dret universal en els edificis en el nostre article sobre els elements indispensables per a l’accessibilitat en edificis d’habitatges.

Actualitat

16/05/22
L’accessibilitat en els edificis existents és una de les primeres causes per les quals una comunitat de propietaris es decideix a rehabilitar el seu edifici…
16/05/22
Sabies que únicament el 0,6% dels més de 9,8 milions d’habitatges que hi ha a Espanya compleixen els criteris d’accessibilitat universal? Resulten increïbles aquestes dades…
25/04/22
Avui dia els ascensors són uns dels factors més importants a tenir en compte a l’hora que un edifici sigui accessible, còmode i modern. Un…