Programa de préstecs “Sense interessos”

Actualment, segons l’estudi realitzat a l’Observatori de la Fundació Mutua de Propietarios només el 0,6% dels 9,8 milions d’edificis d’habitatges són accessibles. Amb la voluntat de millorar aquesta dada, la Fundació Mutua de Propietarios i Arquia Banca han arribat a un acord per dissenyar unes condicions avantatjoses per les comunitats de propietaris que vulguin millorar la seva accessibilitat.

En aquest sentit, Arquia Banca posa a disposició de les comunitats de propietaris un fons d’1M€ per la realització d’aquestes obres d’accessibilitat per tal que la Fundació Mutua de Propeitarios subvencioni el 100% dels interessos.

1. Quines actuacions es financen?

Les millores d’accessibilitat a les zones comuns dels edificis d’habitatges que no estan incloses comprenent:

 1. La instal·lació d’ascensors.
 2. L’eliminació de barreres arquitectòniques que faciliten l’accessibilitat als edificis y a l’habitatge.

2. Com funciona i què s’ofereix?

Arquia Banca concedeix un préstec fins a 100.000€ por comunitat de propietaris per la realització de les obres d’accessibilitat, y per tant, Fundació Mutua de Propietarios, concedeix una ajuda per el 100% del tipo de interès que es tornarà directament a la comunitat.

Las condicions del préstec son:

 1. Un muntant màxim de finançament por comunitat de 100.000 €.
 2. El titular del préstec serà la Comunitat de propietaris
 3. El termini màxim de la devolució del préstec serà de 5 anys.
 4. El tipus d’interès del préstec serà un tipus fixe del 3,5 %, amortitzat mitjançant sistema francès.
 5. El préstec podrà cobrir un màxim del 80% del cost total de la obra.
 6. Préstecs mancomunats.

En el cas que un propietari no vulgui acollir-se al préstec mancomunat Arquia Banca s’ha compromès a estudiar cas per cas.

3. Qui pot optar al préstec i a l’ajuda?

Les comunitats de propietaris en les que resideixin com mínim una persona amb mobilitat reduïda. La Fundació Mutua de Propietarios entén com a “persona amb mobilitat reduïda” aquella persona que compleixi aquests dos requisits:

 1. Se li hagi reconegut legalment algun grau de discapacitat.
 2. Sigui més gran de 65 anys.

4. En quines zones geogràfiques s’aplica?

Les comunitats de propietaris que resideixin al territori peninsular espanyol o a les Illes Baleares.

Estem treballant para incorporar les Illes Canàries en la major brevetat possible.

5. Exclusions

Queden exclosos els honoraris professionals derivats del projecte, direcció d’obres, assegurances, etc. Amb la finalitat de garantir que el finançament es destina exclusivament a reduir el cost de las obres i no als costos derivats d’elles, ja que aquests poden variar per comunitat autònoma y per professional.

6. És necessari tenir l’assegurança de la comunitat amb Mutua de Propietarios?

No, qualsevol comunitat que compleixi amb els requisits pot accedir a l’ajuda i al préstec.

7. Com aplicar y documentació a aportar

La convocatòria està oberta y s’admeten sol·licituds fins el 17 de juny del 2019.

Les sol·licituds tant del préstec como de l’ajuda es realitzen mitjançant un aplicatiu web (https://www.fundacionmdp.org/ayudas/) amb la finalitat de facilitar la gestió, comunicació i pujada de documents.

Una vegada feta una sol·licitud, s’avaluarà mitjançant 3 fases:

 1. Fase de Preselecció. A la fase de selecció s’analitzarà la idoneïtat de la comunitat per la concessió del préstec tant a nivell social como financer.
 2. Fase de Selecció. Una vegada, una comunitat se la consideri idònia per la concessió del préstec se li requerirà documentació addicional per garantir el compliment de tots els requisits.
 3. Aprovació en Comitè d’Avaluació.

Els documents que las comunitats de propietaris han d’aportar en la fase de preselecció son els següents:

 1. Declaració i sol·licitud de les ajudes.
 2. Documentació Administrativa (acord de junta amb la voluntat de realitzar les obres, certificant el registre de la propietat, copia del DNI del president de la comunitat, última acta de la junta de la comunitat on consti la vigència del càrrec, certificat facultant al administrador com a secretari –si aplica).
 3. Documentació financera (certificat de morositat, extracte bancari del compte de la comunitat).
 4. Pressupost de la obra per un professional tècnic o empresa.
 5. Documentació Técnica (fotografies dels elements a modificar).

8. On trobem més informació?

A la pàgina web de Fundació Mutua de Propietarios, www.fundacionmdp.org o trucant als números de telèfon següents, 93 193 39 88 (Barcelona) o 91 828 48 50 (Madrid).

Actualitat

16/05/22
L’accessibilitat en els edificis existents és una de les primeres causes per les quals una comunitat de propietaris es decideix a rehabilitar el seu edifici…
16/05/22
Sabies que únicament el 0,6% dels més de 9,8 milions d’habitatges que hi ha a Espanya compleixen els criteris d’accessibilitat universal? Resulten increïbles aquestes dades…
25/04/22
Avui dia els ascensors són uns dels factors més importants a tenir en compte a l’hora que un edifici sigui accessible, còmode i modern. Un…