¿Què es el CTE i quina relació té amb l’accesibilitat d’un edifici?

Al desembre de 2019 es va modificar i es va aprovar el nou Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), on s’introdueixen una sèrie de canvis amb l’objectiu de millorar les prestacions dels edificis i garantir així, la salut, el confort i la seguretat dels ciutadans.

Entre altres coses, es pretén avançar en matèria d’eficiència energètica dels edificis. T’expliquem més sobre el CTE a continuació.

Què és el Codi Tècnic d’Edificació?

El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) és el marc normatiu de l’edificació on es recullen les exigències tècniques que han de complir els edificis, tenint en compte uns requisits bàsics de seguretat i habitabilitat, que s’estableixen en la Llei 38/1999 de 5 de novembre d’Ordenació de l’Edificació (LOE).

Aquestes exigències tècniques a les quals fem referència, són les exigències bàsiques que han de complir els edificis en matèria de seguretat (seguretat de l’estructura dels edificis, seguretat per a evitar incendis, seguretat de les zones comuns que garanteixin una correcta utilització. . .), i habitabilitat (salubritat, protecció enfront de sorolls o estalvi d’energia).

A més, el CTE s’ocupa també de l’accessibilitat als edificis, la igualtat d’oportunitats qualsevol que sigui la condició de la persona, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

Aquest Reial decret té aplicació obligatòria en els edificis i obres de nova construcció, a més de les obres o intervencions en edificis ja construïts, com poden ser ampliació, modificació, reforma, canvi d’ús, etc., en els quals se sol·liciti la llicència municipal d’obres posterior al 28 de juny de 2020.

Principals canvis del nou Codi Tècnic de l’Edificació

El Reial decret afegeix diversos annexos que és necessari esmentar. L’Annex 1, incorpora un Document Bàsic d’Estalvi d’Energia, l’Annex 2, del Document Bàsic de Salubritat, una secció de Protecció enfront de l’exposició al radó i modifica també, el Document Bàsic de Seguretat en Cas d’Incendi.

Com influeix en l’accessibilitat d’un edifici el CTE?

Les condicions bàsiques d’accessibilitat dels edificis i establiments s’estableixen en els documents bàsics de Seguretat d’utilització i accessibilitat (DB SUA) i de Seguretat en cas d’incendi (DB SI) del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). Atès que ambdues no sols regulen les condicions d’accessibilitat, sinó també les referides a seguretat d’utilització i seguretat en cas d’incendis en els edificis, nomenarem tan sols aquelles que tenen a veure amb l’accessibilitat d’un edifici.

Condicions bàsiques d’accessibilitat

Discontinuïtats. Les estructures irregulars tenen discontinuïtats físiques en la seva configuració. La forma de l’edifici, grandària, localització, influeixen en l’existència de discontinuïtats en el pla, la qual cosa dificulta la correcta circulació de persones amb mobilitat reduïda.

Protecció de desnivells. En aquelles zones d’ús públic, es facilitarà la percepció de les diferències de nivell que no excedeixin de 55 centímetres i que siguin susceptibles de causar caigudes mitjançant diferenciació visual i tàctil.

Escales d’ús general. Entre dues plantes consecutives d’una mateixa escala, tots els esglaons tindran la mateixa contrapetja i tots els esglaons dels trams rectes tindran la mateixa petjada. Entre dos trams consecutius de plantes diferents, la contrapetja no variarà més d’1 cm. A més, en els altiplans de planta de les escales de zones d’ús públic es disposarà una franja de paviment visual i tàctil en l’arrencada dels trams.

Rampes en itineraris accessibles. Els itineraris amb pendent de més del 4% es consideren rampa a l’efecte d’aquest Reial decret. Quant a les rampes, s’estableixen mesures mínimes per a cada configuració de les rampes, tenint en compte la seva amplària o longitud.

Pots consultar el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

A la Fundació Mútua de Propietarios continuem recopilant informació sobre les normes establertes en matèria d’accessibilitat dels edificis, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones amb mobilitat reduïda facilitant l’accessibilitat a l’habitatge i el seu entorn.

Actualitat

16/05/22
L’accessibilitat en els edificis existents és una de les primeres causes per les quals una comunitat de propietaris es decideix a rehabilitar el seu edifici…
16/05/22
Sabies que únicament el 0,6% dels més de 9,8 milions d’habitatges que hi ha a Espanya compleixen els criteris d’accessibilitat universal? Resulten increïbles aquestes dades…
25/04/22
Avui dia els ascensors són uns dels factors més importants a tenir en compte a l’hora que un edifici sigui accessible, còmode i modern. Un…