Inici   Solució   Convocatòria “B“ d’ajudes per a la rehabilitació d’elements comuns a la millora de l’accessibilitat, per edificis d’ús residencial.

Convocatòria “B“ d’ajudes per a la rehabilitació d’elements comuns a la millora de l’accessibilitat, per edificis d’ús residencial.

Madrid ciutat

En el marc del Programa Sense Barreres de la Fundació Mutua de Propietarios s’obre la convocatòria de petició d’ajudes per les obres d’instal·lació d’ascensors i supressió de barreres arquitectòniques a Madrid ciutat.

A qui es dirigeix la convocatòria?

Els beneficiaris de les ajudes seran els propietaris d’edificis plurifamiliars habitats en els que resideixin com a mínim una persona amb mobilitat reduïda (persones discapacitades o persones de més de 75 anys). Les entitats que podran sol·licitar aquestes ajudes de la Fundació són: les Comunitats de Propietaris d’edificis en règim de Propietat Horitzontal i les persones físiques o jurídiques propietàries d’edificis en règim de Propietat Vertical.

Actuacions objecte d’ajuda

Es consideren actuacions de millora de l’accessibilitat, les que adeqüin els edificis i els accessos als habitatges. En particular:

a) La instal·lació d’ascensors.
b) La eliminació de barreres arquitectòniques que facilitin l’accessibilitat als edificis i a l’habitatge sempre que es tracti d’elements comuns, mitjançant:

a. La supressió de desnivells en l’accés des del carrer als vestíbuls dels edificis d’habitatges.
b. Reformes constructives que comportin l’enderroc, eixamplament o adequació de portes, excloses les dels propis habitatges que són d’única responsabilitat del titular, passadissos i ampliació de parades sempre d’elements comuns, millora de les condicions d’accessibilitat als ascensors existents, construcció de rampes, salva-escales o altres dispositius d’accessibilitat, i excepcionalment la instal·lació d’aparells elevadors consistents en plataformes elevadores verticals (PVE), que facilitin l’accessibilitat als edificis i a l’habitatge.

Només podran sol·licitar les ajudes aquelles entitats que NO hagin començat les obres d’accessibilitat anteriorment citades.

Quantia de l’ajuda

Instal·lació d’ascensors

La quantia de les ajudes que s’atribuiran per la instal·lació d’ascensors és la següent:

• L’ajuda serà del 50% del valor pressupostat de les obres, amb un topall de 30.000€.
• En cas disposar d’altres ajudes per les mateixes actuacions, l’ajuda serà del 50% del valor pressupostat de les obres, amb un topall de 15.000€.

Qualsevol increment en el valor pressupostat de les obres fruit de l’execució de les mateixes o d’imprevistos no serà objecte de l’ajuda.

Supressió de barreres arquitectòniques

La quantia de les ajudes que s’atribuiran per la supressió de barreres arquitectòniques és la següent:

• L’ajuda serà del 50% del valor pressupostat de les obres, amb un topall de 30.000€.
• En cas disposar d’altres ajudes per les mateixes actuacions, l’ajuda serà del 50% del valor pressupostat de les obres, amb un topall de 15.000€.

Qualsevol increment en el valor pressupostat de les obres fruit de l’execució de les mateixes o d’imprevistos no serà objecte de l’ajuda.

Termini de recepció de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds per a la inscripció a la convocatòria 2018 es del 28 de març fins al 15 de desembre de 2018. Es podrà tancar l’admissió de sol·licituds d’inscripció a una data anterior en cas d’esgotament del pressupost. La comunicació del tancament d’admissió de sol·licituds es realitzarà via email i mitjançant una publicació a tal efecte a la web de la Fundació Mutua de Propietarios.

Resolució

El termini de la resolució oficial de les peticions rebudes serà, com a màxim, als 30 dies laborables, exceptuant dissabtes, comptats a partir de la celebració del Comitè d’Avaluació, que es reunirà amb caràcter bimestral els mesos de maig, juliol, setembre i novembre.

Consultes

Les consultes derivades de la present convocatòria s’hauran de remetrà per escrit i correu electrònic a l’adreça indicada en el Plec de Condicions.

Plec de condicions particulars i tècniques

Es pot descarregar clicant aquests enllaços:

Plec de condicions convocatòria “B”

Formulari A – Fundació

Formulari A – Promotor

Formulari B – Fundació

Formulari B – Promotor

Formulari C – Fundació

Formulari C – Promotor

Comparteix

Inscripció

Examinar
Examinar


Informació Bàsica de Protecció de Dades Personals


Le informamos que FUNDACION MUTUA DE PROPIETARIOS tratará sus datos personales con la finalidad de gestionar sus solicitudes, atender sus consultas, informarle sobre nuestras actividades y eventos, solicitar su colaboración en nuestros programas, enviarle nuestro boletín informativo y recibir su valoración sobre nuestras actividades sin ánimo de lucro. La base legítima para el tratamiento es su consentimiento. Sus datos personales podrán ser comunicados a empresas del Grupo Mutua de Propietarios Seguros y Reaseguros A Prima Fija y a otras terceras entidades colaboradoras o que nos presten servicios.


Tiene derecho a retirar su consentimiento y a ejercer sus derechos (acceso, rectificación o supresión, limitación al tratamiento, oposición y portabilidad) enviando un correo electrónico a rgpd@fundacionmdp.org.


Informació addicional


Puede consultar información adicional y detallada sobre esta política de Protección de Datos aquí.


He leído y acepto la Política de Privacidad.