Convocatòria “B“ d’ajudes per a la rehabilitació d’elements comuns a la millora de l’accessibilitat, per edificis d’ús residencial

Madrid ciutat

En el marc del Programa Sense Barreres de la Fundació Mutua de Propietarios s’obre la convocatòria de petició d’ajudes per les obres d’instal·lació d’ascensors i supressió de barreres arquitectòniques a Madrid ciutat.

A qui es dirigeix la convocatòria?

Els beneficiaris de les ajudes seran els propietaris d’edificis plurifamiliars habitats en els que resideixin com a mínim una persona amb mobilitat reduïda (persones discapacitades o persones de més de 75 anys). Les entitats que podran sol·licitar aquestes ajudes de la Fundació són: les Comunitats de Propietaris d’edificis en règim de Propietat Horitzontal i les persones físiques o jurídiques propietàries d’edificis en règim de Propietat Vertical.

Actuacions objecte d’ajuda

Es consideren actuacions de millora de l’accessibilitat, les que adeqüin els edificis i els accessos als habitatges. En particular:

a) La instal·lació d’ascensors.
b) La eliminació de barreres arquitectòniques que facilitin l’accessibilitat als edificis i a l’habitatge sempre que es tracti d’elements comuns, mitjançant:

a. La supressió de desnivells en l’accés des del carrer als vestíbuls dels edificis d’habitatges.
b. Reformes constructives que comportin l’enderroc, eixamplament o adequació de portes, excloses les dels propis habitatges que són d’única responsabilitat del titular, passadissos i ampliació de parades sempre d’elements comuns, millora de les condicions d’accessibilitat als ascensors existents, construcció de rampes, salva-escales o altres dispositius d’accessibilitat, i excepcionalment la instal·lació d’aparells elevadors consistents en plataformes elevadores verticals (PVE), que facilitin l’accessibilitat als edificis i a l’habitatge.

Només podran sol·licitar les ajudes aquelles entitats que NO hagin començat les obres d’accessibilitat anteriorment citades.

Quantia de l’ajuda

Instal·lació d’ascensors

La quantia de les ajudes que s’atribuiran per la instal·lació d’ascensors és la següent:

• L’ajuda serà del 50% del valor pressupostat de les obres, amb un topall de 30.000€.
• En cas disposar d’altres ajudes per les mateixes actuacions, l’ajuda serà del 50% del valor pressupostat de les obres, amb un topall de 15.000€.

Qualsevol increment en el valor pressupostat de les obres fruit de l’execució de les mateixes o d’imprevistos no serà objecte de l’ajuda.

Supressió de barreres arquitectòniques

La quantia de les ajudes que s’atribuiran per la supressió de barreres arquitectòniques és la següent:

• L’ajuda serà del 50% del valor pressupostat de les obres, amb un topall de 30.000€.
• En cas disposar d’altres ajudes per les mateixes actuacions, l’ajuda serà del 50% del valor pressupostat de les obres, amb un topall de 15.000€.

Qualsevol increment en el valor pressupostat de les obres fruit de l’execució de les mateixes o d’imprevistos no serà objecte de l’ajuda.

Termini de recepció de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds per a la convocatoria 2018 està tancat degut a l’esgotament del presupost.

Resolució

El termini de la resolució oficial de les peticions rebudes serà, com a màxim, als 30 dies laborables, exceptuant dissabtes, comptats a partir de la celebració del Comitè d’Avaluació, que es reunirà amb caràcter bimestral els mesos de maig, juliol, setembre i novembre.

Consultes

Les consultes derivades de la present convocatòria s’hauran de remetrà per escrit i correu electrònic a l’adreça indicada en el Plec de Condicions.

Plec de condicions particulars i tècniques

Es pot descarregar clicant aquests enllaços:

Solucions a les que pots optar...