Convocatòria d’ajuts econòmics per a obres d’accessibilitat als edificis (Barcelona 2022)

Convocatòria d'ajuts econòmics per a obres d'accessibilitat als edificis Barcelona 2022.
Barcelona i Àrea Metropolitana.
Convocatoria: Tancada

T’ajudem a convertir el teu edifici d’habitatges en un espai sense barreres arquitectòniques

En el marc del Programa Sin Barreras de la Fundació Mútua de Propietaris s’obre la Convocatòria 2022 d’ajuts econòmics “Edificios Accesibles” amb la missió de millorar la qualitat de vida de les persones amb mobilitat reduïda facilitant l’accessibilitat a l’habitatge i el seu entorn.

Quines són les actuacions objecte d’ajuda?

El Programa Sin Barreres considera actuacions de millora de l’accessibilitat

 • a) La instal·lació d’ascensors nous o actuacions en ascensors existents per a baixar a cota 0.
 • b) Execució de rampes per a la supressió de desnivells en l’accés des del carrer als vestíbuls dels edificis d’habitatges.
 • c) Reformes constructives que comportin l’enderrocament, eixamplament o adequació de portes, (excloses les dels propis habitatges que són d’única responsabilitat del titular), passadissos i ampliació de parades, millora de les condicions d’accessibilitat als ascensors existents, salva-escales o altres dispositius d’accessibilitat, i la instal·lació de plataformes elevadores verticals (PVE), que facilitin l’accessibilitat als edificis i a l’habitatge.

Únicament podran sol·licitar les ajudes aquelles comunitats de propietaris que NO hagin iniciat les obres d’accessibilitat anteriorment citades.

 

Qui pot sol·licitar les ajudes?

Les comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal d’edificis plurifamiliars situats a Barcelona i l’àrea metropolitana de Barcelona, que resideixin:

 • Persones a les quals se’ls hagi reconegut legalment algun grau de discapacitat que afecti la seva mobilitat
 • Persones de més de 75 anys.

 

Quina és la quantia de l’ajuda?

La quantia de les ajudes que s’atribuiran serà el 50% de la suma dels costos subvencionables, fins a un màxim de 15.000€ per comunitat.

Es consideren costos subvencionables els derivats de:

 • El/els pressuposto/s per a l’execució de les obres d’accessibilitat
 • I els honoraris tècnics de projectes i direcció d’obra, si són exclusivament per a obres de millora de l’accessibilitat. (no seran objecte d’aquesta subvenció projectes de rehabilitació integral d’edificis que incloguin altres actuacions, com, per exemple: rehabilitació de façanes, modificació de teulades, cobertes, instal·lacions d’energies renovables, etc.)

Quins son els requisits tècnics obligatoris?

Els requisits tècnics obligatòris per a optar a l’ajuda són:

 • Llicència d’Obra o Permís d’Obra atorgada per l’Ajuntament corresponent.
 • Còpia del Certificat d’Aptitud ITE o de la sol·licitud de la ITE.
 • Documentació Tècnica:
 • Projecte Visat pel col·legi oficial corresponent : Si es tracta d’una instal·lacions d’ascensors nous, obres per a baixar ascensors a cota 0 i execució de rampes
 • Projecte o Memòria Tècnica + Plans delimitats: Si es tracta d’obres de millora de l’accessibilitat en ascensors (ampliacions o reformes constructives)
 • Informe que incloguin plans o en defecte d’això fotografies de l’actuació a realitzar: si es tracta d’una obra menor de millora d’accessibilitat.

 

Quin és el termini de recepció de les sol·licituds?

El termini de presentació de les sol·licituds per a la convocatòria 2022 va del 15 de Març del 2022 fins al 15 de Maig del 2022.

Com es sol·licita l’ajuda?

De manera telemàtica mitjançant inscripció a aquesta convocatòria o accedint directament al següent enllaç: https://www.fundacionmdp.org/ayudas/  prèvia alta d’usuari.

Quin és el termini de resolució de les ajudes?

Com a màxim, de 30 dies laborables, exceptuant dissabtes, comptats a partir de la data de tancaments de presentació de les candidatures amb la celebració del Comitè d’Avaluació. La documentació presentada ha d’estar validada en l’aplicatiu web gestió d’ajudes de la Fundació.

Tens més consultes relacionades amb la convocatòria d’ajuts?

Pots ampliar aquesta informació en el Plec 2022

Plec de condicions i també pots enviar-nos un correu electrònic a l’adreça d’email que s’indica en aquest. solicitudes@fundacionmdp.org

Soluciones a las que puedes optar...

Convocatòria d' ajuts econòmcs per obres d'accessibilitat als edificis Madrid 2022.
Madrid Ciudat i Comunitat de Madrid
Convocatoria: Tancada
Convocatòria d'ajuts econòmics per a obres d'accessibilitat als edificis Barcelona 2022.
Barcelona i Àrea Metropolitana.
Convocatoria: Tancada