Convocatòria d’ajuts econòmics pel finançament al 0% interès per a la millora d’accessibilitat d’edificis d’habitatges situats en tot el Territori Espanyol.

Convocatoria Oberta

La Fundació Mutua de Propietarios i Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) han signat un acord per tal de publicar la present Convocatòria d’ajuts amb la missió principal de facilitar el finançament a les Comunitats de Propietaris per a la rehabilitació d’elements comuns per a la millora de l’accessibilitat en edificis d’habitatges situats en el territori espanyol.

 

¿Quines condicions han de complir les Comunitats de Propietaris?

Les Comunitats de Propietaris han d’estar constituïdes en el règim de propietat horitzontal i complir amb una de les dues condicions:

 1. Que en l’edifici resideixin un percentatge igual o superior al 40%* de persones de 65 anys o més.
 2. Que en l’edifici resideixi com a mínim (1) una persona amb mobilitat reduïda (certificat de discapacitat legalment reconegut) + un percentatge igual o superior al 20%* de persones de 65 anys o més.

(*) Pel càlcul del (%) percentatge es considera la següent fórmula: (Nombre de persones 65 anys o més dividit per Nombre d’habitatges 1a residència)

Podran optar als ajuts els edificis situats a tot el territori espanyol.

 

Quines són les actuacions que són objecte de l’ajuda?

Les actuacions que són objecte dels ajuts són aquelles obres de rehabilitació de millora de l’accessibilitat que es realitzin en les zones comunes d’accés als edificis d’habitatges, com:

 1. La instal·lació d’ascensors i millora de les condicions d’accessibilitat als ascensors existents (ampliacions o baixades a cota 0)
 2. L’execució o millora de rampes per a la supressió de desnivells en l’accés des de la via pública a l’interior dels vestíbuls dels edificis d’habitatges.
 3. Reformes constructives que comportin l’enderrocament, eixamplament o adequació de portes (excloses les dels propis habitatges que són d’única responsabilitat del titular), passadissos i ampliació de parades d’ascensors sempre d’elements comuns, salva-escales o altres dispositius d’accessibilitat i la instal·lació de dispositius elevadors consistents en plataformes elevadores verticals (PVE).

 

¿Quina ajuda s’ofereix i quines són les condicions de finançament?

La Fundació Mutua de Propietarios ofereix ajuts econòmics pel finançament al 0% fent front al pagament dels interessos dels préstecs concedits per U.C.I (Unión de Creditos Immobiliarios.S.A) a les Comunitats de Propietaris fins a un màxim de 100.000€* de quantia del préstec.

En virtut de l’acord signat entre la Fundació Mútua de Propietaris i Unió de Crèdits Immobiliaris (UCI), les condicions financeres per a aquesta convocatòria són les següents:

   • El titular del préstec serà la Comunitat de Propietaris beneficiària.
   • Finançament d’obres de rehabilitació de millora de l’accessibilitat en zones comunes.
   • L’import màxim de finançament al 0% és fins a un màxim de 100.000€* de quantia del préstec.
   • El termini màxim per a la devolució del préstec és de 5 anys.
   • El tipus d’interès del préstec serà un tipus fix del 4,45%.

(*) En el cas que el préstec superés el límit, es realitzaria un préstec fins a 100.000€ on la Fundació Mútua de Propietarios es farà càrrec de l’import dels interessos (0% interessos) i un segon préstec per la resta de l’import, on la Comunitat de Propietaris es farà càrrec de les quotes i els interessos segons les condicions de finançament establertes en aquesta Convocatòria.

 

On i com es sol·licita el finançament i l’ajuda?

Les sol·licituds s’hauran de presentar en format telemàtic a través aplicatiu de gestió d’ajuts que es troben en la web de Fundació Mutua de Propietarios a través

Sol·licitud d’ajuda 

 

Quin és el termini presentació de les sol·licituds?

El període de presentació de les sol·licituds per a Convocatòria 2022 s’inicia el 10 de Novembre de 2022 i estarà obert fins esgotar partida pressupostària. La selecció de sol·licituds presentades serà per ordre de validació de tota la documentació degudament presentada. El procediment de selecció, avaluació i resolució de sol·licituds es troba definit en l’annex 3 del plec.

 

Quins són els documents necessaris per a sol·licitar l’ajut?

   1. Declaració i sol·licitud d’ajut (formulari)
   2. Declaració cessió de dades de caràcter personal persones més gran de 65 anys i/o persones amb discapacitat (formulari)
   3. Còpia dels DNI’s de les persones més gran de 65 anys.
   4. Certificat de discapacitat amb afectació al barem de mobilitat.
   5. Acta de la Junta de Copropietaris on s’acordi la voluntat d’executar les obres del projecte presentat i la sol·licitud d’un préstec
   6. CIF de la Comunitat Propietaris (P.H)
   7. DNI del president/a de la Comunitat de Veïns/as i acta de nomenament.
   8. Certificat de Titularitat Bancària: Número de compte on s’abonarà l’ajuda en cas de concessió)
   9. Certificat d’estar al corrent de les obligacions en matèria de seguretat social en el cas de Comunitats de Propietaris/as amb personal contractat.
   10. Pressupost de les obres a realitzar de la/s empresa/s contractista/s
   11. Projecte Visat o Memòria Tècnica en funció de l’obra a realitzar.
   12. Llicència o permís d’obra
   13. Certificat d’aptitud de l’edifici ITE o Registre amb l’Administració de l’Informe IEE
   14. Fotografies d’elements a modificar.

 

Tens més consultes relacionades amb aquesta amb aquesta convocatòria d’ajudes?

Pots ampliar aquesta informació en el Plec 2022 Convocatòria Programa Sense Barreres Finançament 0%

En cas de més dubtes, també pots enviar-nos un correu electrònic a l’adreça d’email que s’indica en aquest.  solicitudes@fundacionmdp.org

Soluciones a las que puedes optar...

Convocatòria d' ajuts econòmcs per obres d'accessibilitat als edificis Madrid 2022.
Madrid Ciudat i Comunitat de Madrid
Convocatoria: Tancada
Convocatòria d'ajuts econòmics per a obres d'accessibilitat als edificis Barcelona 2022.
Barcelona i Àrea Metropolitana.
Convocatoria: Tancada