Convocatòria al 0% d’interès per obres d’accessibilitat en edificis

Espanya Peninsular, Balears i Canàries
Convocatoria tancada

 

En virtut de l’acord signat entre la Fundació Mutua de Propietarios i Arquia Banca l’11 de juliol de 2018 amb la missió principal de facilitar el finançament de les obres d’accessibilitat a les comunitats de propietaris, es publica la següent convocatòria: Convocatòria  d’Ajudes per al finançament d’elements comuns en la millora de l’accessibilitat, per edificis d’ús residencial

A qui va dirigida la convocatòria?

Podran ser beneficiaris dels ajuts les comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal d’edificis plurifamiliars habitats en els que resideixin com a mínim una persona amb mobilitat reduïda.

 • Persones a les que se’ls hi hagi reconegut legalment algun grau de discapacitat.
 • Persones de més de 65 anys.

Podran optar a l’ajuda els edificis situats en el territori espanyol peninsular i illes Balears.

¿Quines són les actuacions objecte d’ajuda?

Es consideraran actuacions de millora de l’accessibilitat, les que adeqüin els edificis i els accessos als habitatges. En particular:

 1. La instal·lació d’ascensors.
 2. L’eliminació de barreres arquitectòniques que facilitin l’accessibilitat als edificis d’habitatges, sempre que es tracti d’elements comuns, mitjançant:
  1. La supressió de desnivells en l’accés des del carrer als vestíbuls dels edificis d’habitatges.
  2. Reformes constructives que comportin l’enderroc, ampliació o adequació de portes, excloses les dels propis habitatges que son d’única responsabilitat del titular, passadissos i ampliació de parades sempre d’elements comuns, millora de les condicions d’accessibilitat als ascensors existents, construcció de rampes, salva-escales o altres dispositius d’accessibilitat, i excepcionalment la instal·lació de dispositius elevadors consistents en plataformes elevadores verticals (PVE), que facilitin l’accessibilitat als edificis i a l’habitatge.

Únicament podran sol·licitar les ajudes aquelles entitats que NO hagin iniciat les obres d’accessibilitat anteriorment citades.

Com funciona i què s’ofereix?

Arquia Banca concedeix un préstec fins a 100.000€ por comunitat de propietaris per la realització de les obres d’accessibilitat, y per tant, Fundació Mutua de Propietarios, concedeix una ajuda per el 100% del tipo de interès que es tornarà directament a la comunitat.

La dotació pressupostària màxima per aquesta línia de finançament per part d’Arquia Banca para esta convocatòria és de fins 1.000.000 € per finançar les obres d’accessibilitat.

Quines són les condicions del finançament?

Las condicions del préstec son:

 1. Un muntant màxim de finançament por comunitat de 100.000 €.
 2. El titular del préstec serà la Comunitat de propietaris
 3. El termini màxim de la devolució del préstec serà de 5 anys.
 4. El tipus d’interès del préstec serà un tipus fixe del 3,5 %, amortitzat mitjançant sistema francès.
 5. El préstec podrà cobrir un màxim del 80% del cost total de la obra.
 6. Préstecs mancomunats.

 

Quin és el termini de recepció de sol·licituds?

El termini de presentació de les sol·licituds per a la inscripció a la convocatòria 2020 serà entre el 15 de juny 2020 fins el 15 de desembre de 2020, ambdós inclosos. Es podrà tancar l’admissió de sol·licituds d’inscripció en una data anterior en cas d’esgotament del pressupost. La comunicació de tancament anticipat d’admissió de sol·licituds es realitzarà mitjançant una publicació a tal efecte a la web de la Fundació de Mútua de Propietaris https://www.fundacionmdp.org

Com es sol·licita l’ajut?

De forma telemàtica mitjançant inscripció a aquesta convocatòria o accedint directament al següent enllaç: : https://www.fundacionmdp.org/ayudas/ prèvia alta d’usuari.

Quin documentació cal adjuntar?

Tota la documentació que cal adjuntar es detalla en el Plec de Condicions en l’Annex 9. Avaluació de sol·licituds.

Qui decideix la resolució de l’ajut i el finançament?

El Comitè d’Avaluació i seguiment composat per representants d’Arquia Banca i la Fundació Mutua de Propietarios que es reunirà amb caràcter mensual.

Com es paga l’ajut?

El pagament de l’ajut atorgat s’efectuarà en funció dels trams que haguessin acordat en la resolució, en el seu cas, d’acord a les fites d’execució del projecte.

En aquest sentit, la Fundació abonarà els trams de l’ajut atorgat en el termini de seixanta dies (60) des de la correcta presentació de la certificació de finalització parcial o del compliment de fites contractuals de cada etapa de les obres firmada pel facultatiu competent, a més de la factura dels proveïdors.

Tens més consultes relacionades amb aquesta convocatòria d’ajuts?

Les consultes derivades de la present convocatòria s’hauran de remetre per escrit per mitjà del formulari de contacte de la pàgina web de la Fundació o de l’aplicatiu de gestió de d’ajudes.

Plec de condicions particulars i tècniques

Es pot descarregar clicant aquí:

 

Descàrega del PDF

Solucions a les que pots optar...

Convocatòria d' ajuts econòmcs per obres d'accessibilitat als edificis Madrid 2022.
Madrid Ciudat i Comunitat de Madrid
Convocatoria: Tancada
Convocatòria d'ajuts econòmics per a obres d'accessibilitat als edificis Barcelona 2022.
Barcelona i Àrea Metropolitana.
Convocatoria: Tancada
Espanya Peninsular, Balears i Canàries
Convocatoria tancada