Avís legal

AVÍS LEGAL

A. INTRODUCCIÓ I DADES DEL TITULAR DEL LLOC WEB

En compliment del que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de societat de la informació i del comerç electrònic (LSSI-CE), la Fundació Mutua de Propietarios comunica als usuaris les dades següents, com a titular d’aquest Lloc Web:

Aquest Lloc Web, situat a la URL www.fundaciomdp.org (d’ara endavant, el Lloc Web), ha estat dissenyat, elaborat i creat, i posat a la disposició del públic, per la Fundació Mutua de Propietarios, vinculada al GRUP MUTUA PROPIETARIOS (a partir d’ara, la FUNDACIÓ MDP). Respecte d’aquesta entitat, li facilitem la informació d’interès següent:

Domicili: c/ Londres, 29. CP 078029. Barcelona.

CIF: G-67133942

Informació registral: 2065

Web del titular: https://www.fundacionmdp.org

Correu electrònic: info@fundacionmdp.org

Per al plantejament o resolució de qualsevol conflicte, incidència o qualsevol altra qüestió respecte a l’accés i navegació del Lloc Web, o en relació amb els continguts i serveis posats a la disposició del públic per mitjà d’aquest Lloc Web, pot contactar per telèfon, correu electrònic i/o l’adreça postal que s’indiquen a continuació:

 • Telèfons: 931 933 988
 • Adreça de correu electrònic: info@fundacionmdp.org
 • Adreça postal de contacte: c/ Londres, 29. CP 078029. Barcelona.

B. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

La FUNDACIÓ MDP recomana a l’usuari que llegeixi detingudament aquest text abans de l’accés, ús i navegació del Lloc Web.

Aquest Avís Legal té per objecte establir les condicions i pautes d’accés i ús per part dels usuaris del Lloc Web, així com els continguts que s’hi mostren i comuniquen públicament.

El simple accés, ús i navegació per part de l’usuari del Lloc Web i dels continguts i serveis posats a la disposició del públic per mitjà d’aquest Lloc Web implica l’acceptació expressa i sense reserves per part de l’usuari dels termes que es detallen en aquest document, i l’usuari declara que ha llegit, coneix i comprèn aquest Avís Legal i també que assumeix totes les obligacions que l’incumbeixen com a usuari del Lloc Web.

Aquest document tindrà un període de validesa indefinit, sempre que no sigui modificat. No obstant això, la FUNDACIÓ MDP es reserva el dret de modificar la presentació, configuració i contingut del Lloc Web, així com aquest document. L’accés, ús i navegació que l’usuari faci després de l’entrada en vigor dels possibles canvis o modificacions comporten l’acceptació d’aquests canvis per l’usuari.

Sense perjudici de la regulació que conté aquest document, la FUNDACIÓ MDP es reserva la possibilitat d’establir eventualment Condicions Particulars d’Ús de seccions específiques del Lloc Web, cas en què els usuaris quedarien igualment vinculats pel contingut de les Condicions Particulars d’Ús que, si escau, es publiquin.

C. OBLIGACIONS I RESPONSABILITAT

 1. Obligacions i responsabilitat de la FUNDACIÓ MDP en relació amb la informació publicada per mitjà del Lloc Web

La FUNDACIÓ MDP revisa periòdicament el contingut publicat i posat a la disposició del públic a través del Lloc Web mitjançant les accions pertinents amb la finalitat de garantir l’exactitud i precisió d’aquesta informació, actualitza periòdicament aquesta informació i corregeix errors eventuals amb la màxima celeritat.

No obstant això, la FUNDACIÓ MDP no pot garantir la inexistència absoluta d’errors ni l’actualització contínua de la informació posada a la disposició del públic.

S’estableix expressament que la FUNDACIÓ MDP no és responsable, en cap cas, de:

 • La continuïtat dels continguts i serveis del Lloc Web.
 • L’existència d’errors en aquests continguts i serveis.
 • La presència de virus o altres categories de components nocius en el Lloc Web o en el servidor que el subministra.
 • La vulnerabilitat del Lloc Web i/o l’efectivitat de les mesures de seguretat que s’hi adoptin.
 • La falta d’utilitat o rendiment dels continguts i serveis del Lloc Web.
 • Els danys o perjudicis que causi, a ell mateix o a un tercer, qualsevol usuari que infringeixi les condicions, normes i instruccions que la FUNDACIÓ MDP estableix per a l’accés i ús del Lloc Web, o per mitjà de la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc Web.

Sense perjudici de tot el que s’ha exposat, la FUNDACIÓN MDP declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Lloc Web i evitar l’existència de virus o altres components maliciosos o nocius.

C. Obligacions i responsabilitat dels usuaris

Amb caràcter enunciatiu i no limitador, l’usuari del Lloc Web es compromet a:

 • Un accés, ús i navegació del Lloc Web conforme a les disposicions establertes per la legislació i normativa vigents, la bona fe, l’ordre públic i els usos i costums generalment acceptats, així com a un accés, ús i navegació del Lloc Web d’acord amb les possibilitats i serveis que ofereix, així com amb les finalitats per a les quals ha estat concebut, i es compromet a no fer ús del Lloc Web amb una finalitat diferent de la que s’estableix en aquest Avís Legal.
 • No usar el Lloc Web ni els seus continguts amb finalitats il·lícites, contràries a la legislació i normativa vigents o lesives per als drets o interessos de la FUNDACIÓ MDP i/o de terceres persones, siguin físiques o jurídiques.
 • No causar perjudicis, danys o deterioraments al software, eines i/o continguts que constitueixen el Lloc Web, i no impedir-ne el funcionament normal.
 • No provocar danys en els sistemes físics i lògics del Lloc Web, així com tampoc introduir o difondre a la xarxa, per mitjà del Lloc Web, virus informàtics o software maliciós de qualsevol mena, o qualssevol altres eines susceptibles de provocar danys anàlegs o semblants.
 • No fer servir cap mena de procés automatitzat per accedir al Lloc Web, usar-lo i/o navegar-hi.
 • En tot cas, l’usuari és responsable, de manera única i exclusiva, de l’ús que faci del Lloc Web, així com dels continguts i eines posats a la disposició del públic per mitjà d’aquest Lloc Web, i ha d’assumir de manera única i exclusiva les responsabilitats de qualsevol índole que es puguin derivar de l’incompliment per part de l’usuari de les obligacions que conté aquest Avís Legal i/o de la legislació i normativa vigents en l’accés, ús i navegació que faci del Lloc Web, tant davant de la FUNDACIÓ MDP com respecte d’altres tercers. En aquest sentit, la FUNDACIÓ MDP no assumeix cap responsabilitat, tant directa com indirecta, derivada de l’incompliment per part de l’usuari dels compromisos i obligacions establerts en els paràgrafs precedents i queda exclosa de qualsevol responsabilitat, sigui directa o indirecta, respecte de qualsevol dany o perjudici causat a l’usuari del Lloc Web i/o a un tercer provocat pel mal ús, intencionat o no, que l’usuari faci del Lloc Web i/o dels continguts, eines i utilitats posats a la disposició del públic per mitjà d’aquest Lloc Web, així com per la inobservança del que s’ha estipulat en aquest document o en qualssevol altres que fossin publicats per la FUNDACIÓ MDP per mitjà del Lloc Web i vinculin als usuaris del Lloc Web.
 • L’usuari expressament exonera i manté indemne la FUNDACIÓ MDP respecte de qualsevol responsabilitat i/o reclamació emesa per una tercera persona física o jurídica que sorgeixi a conseqüència de l’accés, ús i navegació que l’usuari faci del Lloc Web.

En aquest sentit, la FUNDACIÓ MDP ofereix la possibilitat als usuaris d’aquest Lloc Web de denunciar i comunicar a la FUNDACIÓ MDP, per mitjà de l’adreça de correu electrònic cumplimientolegal@fundacionmdp.org, qualssevol abusos, incidències, vulneracions de drets, continguts inapropiats o contraris al que es disposa en aquestes condicions d’ús que puguin aparèixer en aquest Lloc Web, de què els usuaris tinguin esment.

D. RESPONSABILITAT DE TERCERS, PUBLICITAT I/O ENLLAÇOS

El Lloc Web pot allotjar, de manera provisional o permanent, enllaços o tecnologies semblants (d’ara endavant i de manera genèrica, enllaços) que redirigeixin l’usuari a altres pàgines o llocs web i/o espais publicitaris gestionats per tercers.

En cas que hi hagi aquests enllaços, tenen com a única finalitat facilitar i permetre l’accés a l’usuari a continguts i/o serveis que puguin resultar del seu interès que, en tot cas, han de gestionar tercers i no pas la Fundació MDP.

La FUNDACIÓ MDP no es responsabilitza ni fa propis els continguts, serveis i qualsevol altra informació proporcionada per tercers que puguin allotjar els enllaços disponibles al Lloc Web.

La FUNDACIÓN MDP no assumeix cap responsabilitat, sigui directa o indirecta, derivada de les connexions que es facin per mitjà dels enllaços, o dels continguts als quals dirigeixin aquests enllaços, ni garanteix la disponibilitat tècnica, licitud, veracitat, utilitat, qualitat, fiabilitat, exactitud, correcció o moralitat dels continguts, informacions o serveis a què s’accedeixi per mitjà d’aquests enllaços, sempre que no siguin directament gestionats o controlats per la FUNDACIÓ MDP.

Incloure enllaços i connexions externes no implica, en cap cas, tret que s’indiqui expressament el contrari, associació, relació ni participació de la FUNDACIÓ MDP amb les entitats o terceres persones connectades.

E. LIMITACIÓ DE GARANTIA DE LA FUNDACIÓ MDP

La FUNDACIÓ MDP no garanteix la disponibilitat ininterrompuda, l’accés o la continuïtat del funcionament del Lloc Web, i tampoc que l’accés al Lloc Web no sigui temporalment interromput per raons d’índole tècnica, ni que els continguts a què accedeixen els usuaris, o el software que serveix de base al Lloc Web, sigui permanentment lliure d’errors.

En conseqüència, la FUNDACIÓ MDP no assumeix cap responsabilitat, sigui directa o indirecta, dins dels límits establerts per la normativa vigent, respecte de qualsevol perjudici causat als usuaris del Lloc Web provocat o pogués derivar-se de la seva no disponibilitat, errors d’accés, falta de continuïtat del lloc web, interferències, interrupcions o blocatges de servei, omissions, deficiències o sobrecàrrega de les línies de telefòniques o d’Internet, avaries o desconnexions del sistema, així com respecte de qualsevol dany o perjudici causat a conseqüència d’intromissions il·legítimes en el Lloc Web, sigui en forma de software maliciós, virus, cucs, troians, codi maliciós o qualssevol altres figures anàlogues.

Així mateix, la FUNDACIÓ MDP no assumeix cap responsabilitat, tant directa com indirecta, respecte de cap conseqüència, dany o perjudici, de qualsevol índole, que eventualment sofreixi l’usuari i que sigui originat a conseqüència de l’accés i/o ús de la informació posada a la disposició del públic per mitjà del Lloc Web.

F. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

La titularitat de tots i cadascun dels drets de propietat industrial i intel·lectual del Lloc Web, dels seus dissenys gràfics, de les informacions i codis que contenen, del contingut i del software que serveix de base al Lloc Web, així com les marques, noms comercials, noms de domini i qualssevol altres continguts susceptibles d’aplicació industrial i/o comercial relatius al servei, funcionalitats o utilitats del Lloc Web pertany de manera única i exclusiva a la FUNDACIÓ MDP, o bé han estat inclosos en el Lloc Web amb autorització prèvia dels seus legítims titulars i/o complint la legislació i normativa vigents. Així mateix, el Lloc Web pot incloure signes distintius, continguts, dissenys gràfics, etc., propis de les entitats que integren el Grup Mutua Propietarios, a la qual està vinculada la FUNDACIÓ MDP, que constitueixen drets de propietat industrial i intel·lectual que corresponen a l’entitat del Grup Mutua Propietarios a la qual facin referència.

En virtut de la facultat de reserva que preveu la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, la FUNDACIÓ MDP s’oposa a l’ús d’aquest Lloc Web i els elements que hi estan integrats protegits per la llei de propietat intel·lectual amb finalitats de mineria de textos i dades sense haver obtingut el seu consentiment previ i per escrit.

El fet que el Lloc Web posi a la disposició del públic actius i/o utilitats protegits per les normes reguladores de la propietat industrial i intel·lectual no permetrà entendre, en cap cas, que es concedeixi als usuaris del Lloc Web cap llicència d’explotació respecte a aquestes, de manera total ni parcial. L’obtenció d’aquesta llicència per part dels usuaris requereix l’autorització, prèvia, expressa i atorgada per escrit dels legítims titulars de l’actiu intangible de què es tracti.

De manera expressa l’usuari es compromet i s’obliga a respectar tots i cadascun dels actius protegits mitjançant drets de propietat industrial o intel·lectual als quals accedeixi per mitjà del Lloc Web, i per a l’usuari del Lloc Web queda expressament prohibit qualsevol acte de reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició, transformació i, en general, qualsevol forma d’explotació d’actius intangibles, obres o continguts als quals accedeixi per mitjà del Lloc Web, excepte quan tingui autorització prèvia, expressa i atorgada per escrit dels legítims titulars de l’actiu intangible de què es tracti.

S’informa l’usuari que qualsevol allotjament de continguts en aquest Lloc Web que faci l’usuari a conseqüència del seu ús implica la cessió gratuïta i per temps indefinit, a favor de la FUNDACIÓ MDP, de tots els drets d’explotació sobre aquests continguts, és a dir, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

G. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Per saber com tractem les seves dades, pot consultar la nostra Política de Privacitat (aquí ).

H. INFORMACIÓ SOBRE GALETES

Per saber quines galetes fem servir en aquest Lloc Web, pot consultar la nostra Política de Galetes (aquí ).

I. MODIFICACIONS I SUSPENSIÓ DE LA DISPONIBILITAT DEL LLOC WEB

La FUNDACIÓ MDP es reserva el dret de dur a terme, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions, supressions o actualitzacions respecte de la informació posada a la disposició del públic per mitjà del Lloc Web, en la seva configuració interna o en la seva presentació.

Així mateix, la FUNDACIÓ MDP es reserva el dret de modificar, totalment o parcialment, aquest Avís Legal, la Política de Privacitat i la Política de Galetes posats a la disposició dels usuaris per mitjà del Lloc Web, incloent-hi, modificant o eliminant les clàusules que consideri necessàries, sense avís previ i en el moment que cregui oportú.

Les modificacions que es puguin dur a terme, segons cada cas, substituiran, completaran i/o modificaran els documents d’Avís Legal, la Política de Privacitat i la Política de Galetes.

Les possibles modificacions poden estar motivades, entre altres motius, per canvis tècnics en el servei prestat mitjançant el Lloc Web, canvis en la normativa o canvis en les funcionalitats del Lloc Web, o bé amb la finalitat de preservar la disponibilitat del Lloc Web davant eventuals usos abusius manuals o robotitzats d’accés al Lloc Web.

L’usuari declara expressament que coneix, entén i accepta la possibilitat de modificació de l’Avís Legal, la Política de Privacitat i/o la Política de Galetes que té la FUNDACIÓ MDP i, en cas que, produïdes aquestes modificacions, continuï fent servir el servei prestat pel Lloc Web, s’entén que accepta les modificacions introduïdes.

Igualment, la FUNDACIÓ MDP es reserva el dret a suspendre temporalment o definitivament, i sense avís previ, l’accessibilitat al Lloc Web, sigui amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora del Lloc Web, o de suspensió definitiva de la disponibilitat i posada a la disposició del Lloc Web.

J. NORMES D’ÚS DE XARXES SOCIALS

L’accés i ús dels comptes i pàgines de la FUNDACIÓ MDP a LinkedIn, Twitter, Google Plus, YouTube, Instagram i Facebook o qualsevol altra xarxa social en què la FUNDACIÓ MDP pugui decidir obrir un compte, una pàgina i/o perfil en un futur són sotmesos als termes i condicions d’ús següents:

 • Com que es tracta de fòrums públics, quan l’usuari publica qualsevol dada, comentari o informació assumeix que pot ser vist per la resta d’usuaris d’aquesta xarxa social i per la FUNDACIÓ MDP. En aquest sentit, recomanem no usar aquests fòrums públics per facilitar dades personals i en comptes d’això fer servir els missatges privats que ofereixen aquestes xarxes socials.
 • Preguem que es parli en primera persona i que es tracti d’aportar valor en els comentaris i es facilitin informacions contrastades. L’usuari és responsable de les seves aportacions i de les conseqüències en la seva imatge i reputació. En cas de dubtes, val més no fer cap contribució.
 • Aquests espais constitueixen fòrums d’intercanvi d’opinions o per al debat constructiu. No serveixen per provocar polèmica, desqualificar altres usuaris o tercers, ni per presentar queixes i reclamacions, les quals s’han de canalitzar per mitjà de les vies específiques que la FUNDACIÓ MDP té establertes per a aquesta finalitat.
 • Cal tractar amb respecte els altres usuaris així com el personal de la FUNDACIÓ MDP. S’ha de fer servir un llenguatge apropiat i correcte.
 • No s’ha de publicar material publicitari ni fer ús d’aquest perfil per buscar feina.
 • Hem de preservar el bon ús d’aquest perfil i, per això, la FUNDACIÓ MDP, com a administrador, es reserva el dret d’eliminar, sense dret a rèplica, qualsevol aportació que:
  • Consideri il·legal, irrespectuosa, amenaçadora, infundada, calumniosa, difamatòria, obscena, inapropiada, èticament o socialment discriminatòria.
  • Incorpori dades de tercers sense la seva autorització.
  • Contingui qualsevol mena de material publicitari o de propaganda, personal o en benefici de tercers, siguin persones físiques o jurídiques.
  • Sigui redundant.
  • Publiqui repetidament el mateix contingut.
  • No estigui relacionada amb la finalitat de la pàgina.
  • Incompleixi els termes d’ús que es recullen aquí.
 • Només es poden descarregar continguts, copiar o imprimir qualsevol contribució per a un ús personal o privat

La FUNDACIÓ MDP no es fa responsable de les opinions expressades en els seus respectius perfils en xarxes socials ni assumeix cap garantia sobre la veracitat, exactitud o actualització de les informacions que s’hi contenen. Així mateix, no es fa responsable dels llocs webs aliens als quals es pot accedir mitjançant enllaços (links) des d’aquests perfils o de qualsevol contingut posat a la seva disposició per tercers.

K. LEGISLACIÓ I FUR

L’Avís Legal, la Política de Privacitat, les Condicions Generals de Contractació i la Política de Galetes del Lloc Web han estat redactats en castellà i català i de conformitat amb les lleis i normativa d’Espanya. Els usuaris del Lloc Web accepten com a legislació rectora de tota relació que entaulin amb la FUNDACIÓ MDP per mitjà d’aquest Lloc Web la llei espanyola.

En cas que no hi hagi previsió legal que exigeixi la submissió a un determinat fur, les parts, amb expressa renúncia a qualsevol altre fur que els correspongui, admeten que qualsevol disputa relativa a la seva relació amb la FUNDACIÓ MDP s’ha de dirimir als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona per a la discussió litigiosa. En aquest sentit, cal indicar que, en cas que l’usuari tingui la condició de consumidor (és a dir, una persona física o jurídica que actua en un àmbit aliè a una activitat empresarial o professional), la submissió anterior no és aplicable, i són competents els jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.

Última actualització: [29/5/2023]