Avís legal i condicions generals d’ús

Avís legal i condicions generals d’ús

I. INTRODUCCIÓ I DADES DEL TITULAR DEL LLOC WEB.

En compliment del disposat a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), la Fundació posa en coneixement dels usuaris de les següents dades, en la seva condició de titular de la present pàgina web:

El present Lloc Web, ubicat a la URL, (d’ara en endavant, el Lloc Web) ha estat dissenyat, elaborat i creat, i està posat a disposició del públic per part de la FUNDACIÓN MUTUA DE PROPIETARIOS (d’ara en endavant, la Fundació o FMDP). Respecte a la mateixa, li facilitem la següent informació d’interès:

 • Domicili social: C/ Londres, 29. C.P. 078029. Barcelona.
 • Número de registro en el protectorat de fundacions: En tràmit.
 • I.F.: G-67133942
 • Número de registre: 2065
 • Web del titular: https://www.fundacionmdp.org

Per al plantejament o resolució de qualsevol conflicte, incidència o altra qüestió que sorgeixi respecte a l’accés i navegació del Lloc Web, o en relació als continguts o serveis posats a disposició del públic a través del mateix, pot contactar a través del telèfon, email i/o adreça postal que és:

 • Adreça de correu electrònic: info@fundacionmdp.org
 • Adreça postal de contacte: C/ Londres, 29, C.P. 078029. Barcelona.

 

II. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ.

La Fundació recomana a l’usuari que llegeixi detingudament el present text abans de procedir a l’accés, ús i navegació del Lloc Web.

El present Avis Legal té per objecte establir les condicions i pautes d’accés i ús per part dels usuaris del Lloc Web, així com dels continguts que es mostren i comuniquen públicament a través del mateix.

El simple accés, ús i navegació per part de l’usuari del Lloc Web i dels continguts i serveis posats a disposició del públic a través del mateix, implica l’acceptació expressa i sense reserves per part de l’usuari als termes que es detallen en el present document, declarant l’usuari que ha llegit, coneix i comprèn el present Avis Legal, així com que assumeix totes les obligacions que l’incumbeixen com a usuari del Lloc Web.

El present document tindrà un període de validesa indefinit, en tant que no sigui modificat. No obstant, la Fundació es reserva el dret de modificar tant la presentació, configuració i contingut del Lloc Web, així com el present document. L’accés, ús i navegació que l’usuari realitzi després de l’entrada en vigor de possibles canvis o modificacions, suposarà l’acceptació d’aquests per part de l’usuari.

Sense perjudici de la regulació continguda amb el present document, la Fundació es reserva la possibilitat d’establir eventualment Condicions Particulars d’Ús del Lloc Web, quedant en aquest cas els usuaris igualment vinculats per al contingut de les Condicions Particulars d’Ús que, en el seu cas, fossin publicades.

 

III. OBLIGACIONS I RESPONSABILITAT.

 1. Obligacions i responsabilitat de la Fundació en relació amb l’informació publicada a través del Lloc Web.

La Fundació procedeix a revisar periòdicament el contingut publicat i posat a disposició dels públic a través del Lloc Web, realitzant les accions pertinents amb la finalitat de garantir l’exactitud i precisió de tal informació, procedint a l’actualització periòdica de la mateixa i a la correcció d’eventuals errors amb la major celeritat possible.

No obstant, la Fundació no pot garantir l’absoluta inexistència d’errors, així com tampoc la continua actualització d’informació posada a disposició del públic.

S’estableix expressament que la Fundació no serà responsable, en cap cas, de:

 • La continuïtat dels continguts i serveis del Lloc Web.
 • L’absència d’errors en aquests continguts i serveis.
 • L’absència de virus o altres categories de components perjudicials en el Lloc Web o al servidor que el subministra.
 • La invulnerabilitat del Lloc Web i/o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’adoptin en el mateix.
 • La falta d’utilitat o rendiment dels continguts i serveis del Lloc Web.
 • El danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol usuari que infringeixi les condicions, normes o instruccions que la Fundació estableix per al Lloc Web.

Sense perjudici de l’exposat, la Fundació declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i del estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Lloc Web i evitar l’existència al mateix de virus u altres components maliciosos o perjudicials.

 

 1. Obligacions i responsabilitat dels usuaris

Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, l’usuari del Lloc Web es compromet a:

 • Realitzar un accés, ús i navegació del Lloc Web conforme a les disposicions establertes per la legislació i normativa vigents, la bona fe, l’ordre públic i els usos i costums generalment acceptats, així com realitzar un accés, ús i navegació del Lloc Web d’acord amb les possibilitats i serveis que ofereix, així com les finalitats per a les que ha estat concebut, comprometent-se a no realitzar cap ús del Lloc Web amb una finalitat diferent establerta en el present Avis Legal.
 • No utilitzar el Lloc Web ni els seus continguts amb finalitats il·lícites, contraris a la legislació i normativa vigent o lesius per als drets o interessos de la Fundació i/o de terceres parts, ja siguin físiques o jurídiques.
 • No causar perjudicis, danys o deterioraments sobre el software, eines i/o continguts que constitueixen i conformen el Lloc Web, i no impedir el seu normal funcionament.
 • No provocar danys en els sistemes físics i lògics del Lloc Web, així com tampoc introduir o difondre a la Xarxa, a través del Lloc Web, virus informàtics o malaware de qualsevol tipus, o qualsevol de les altres eines susceptibles de provocar danys anàlegs o semblants.
 • No utilitzar cap tipus de procés automatitzat per accedir, utilitzar i/o navegar per al Lloc Web.

En tot cas, l’usuari serà responsable, de manera única i exclusiva, del ús que efectuí del Lloc Web, així com dels continguts i eines posades a disposició del públic a través del mateix, i assumirà de manera única i exclusiva les responsabilitats de qualsevol índole que poguessin derivar-se de l’incompliment per part de l’usuari de les obligacions contingudes en el present Avís Legal i/o de la legislació i normativa vigents en l’accés, ús i navegació que efectuí el Lloc Web, tant davant de la Fundació com respecte tercers. En aquest sentit, la Fundació no assumirà cap responsabilitat, ja sigui directa o indirecta respecte qualsevol dany o perjudici causat al usuari pel Lloc Web i/o un tercer que vingui provocat per un mal ús, intencionat o no, que l’usuari realitzi del Lloc Web i/o dels continguts, eines i utilitats posades a disposició del públic a través del mateix, així com per la inobservança de l’estipulat en el present document o en qualsevol dels altres que fossin publicats per la Fundació a través del Lloc Web i vinculin als usuaris del mateix.

L’usuari expressament exonera i mantindrà indemne a la Fundació respecte qualsevol responsabilitat i/o reclamació emesa per una tercera persona física o jurídica que pugui sorgir com a conseqüència de l’accés, ús i navegació que l’usuari efectuí del Lloc Web.

 

IV. LLICÈNCIA SOBRE LES COMUNICACIONS.

En cas que l’usuari del Lloc Web envií informació del qualsevol tipus a l’Entitat, mitjançant els canals posats a disposició per aquesta finalitat en el propi Lloc Web, l’usuari declara i garanteix que ho fa lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret d’un tercer i la mateixa no té caràcter confidencial.

L’usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne a la Fundació per a qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, aconseguint aquesta responsabilitat, sense cap restricció, l’exactitud, originalitat i titularitat d’aquesta.

 

V. RESPONSABILITAT DE TERCERS, PUBLICITAT I/O ENLLAÇOS.

El Lloc Web podrà emmagatzemar, de forma provisional o permanent, enllaços, links, hipervíncles o tecnologies (d’ara en endavant i de manera genèrica, enllaços) que redirigeixin al usuari a altres pàgines o llocs web i/o espais publicitaris gestionats per tercers.

En cas d’existir enllaços tindran com a única finalitat facilitar i permetre l’accés a l’usuari a continguts i/o serveis que puguin resultar del seu interès que, en tot cas, seran gestionats per tercers i no per l’Entitat.

La Fundació no es responsabilitza ni es fa propis els continguts, serveis i qualsevol altra informació proporcionada per tercers que puguin emmagatzemar els enllaços disponibles al Lloc Web.

Així, els titulars de les pàgines o llocs web de destinació dels enllaços seran els únics responsables de garantir que el contingut allotjat en els mateixos compleix amb la totalitat dels requeriments legals que li siguin d’aplicació, i els usuaris que accedeixin a les pàgines o llocs web a les que dirigeixen tals enllaços seran els únics responsables de les relacions jurídiques de qualsevol classe que comencin amb tercers responsables de les pàgines o llocs web de destinació.

En cas d’existir tals relacions jurídiques, s’entendran realitzades en tot cas entre l’usuari i el tercer i, per tant, en un àmbit extern aliè al Lloc Web, assumint l’usuari sota la seva exclusiva i única responsabilitat de danys i/o perjudicis que li puguin ser ocasionats com a conseqüència del ús que realitzi de les pàgines o llocs web enllaçats.

La Fundació no assumeix cap responsabilitat, ja sigui directa o indirecta, derivada de les connexions que poguessin efectuar-se a través dels enllaços, o dels continguts als que els mateixos dirigeixen, ni garanteixen la disponibilitat tècnica, licitud, veracitat, utilitat, qualitat, fiabilitat, exactitud, correcció o moralitat dels continguts, informacions o serveis accedits a través dels indicats enllaços, sempre i quan els mateixos no es trobin directament gestionats o controlats per l’Entitat.

La inclusió d’enllaços i connexions externes no implicarà, en cap cas, a no ser que s’indiqui expressament el contrari, l’existència d’associació, relació o participació de la Fundació amb les entitats o terceres persones connectades.

 

VI. LIMITACIÓ DE GARANTIES DE LA ENTITAT.

La Fundació no garanteix la disponibilitat ininterrompuda, accés i continuïtat del funcionament del Lloc Web, així com tampoc que l’accés del Lloc Wev no es vegi temporalment ininterromput per raons d’indole tècnica, ni que els continguts als que accedeixen els usuaris, o el software que serveix de base al Lloc Web, es trobi permanentment lliure d’errors.

En conseqüència, la Fundació no assumirà responsabilitat alguna, ja sigui directa o indirecta, dins dels límits establerts per la normativa vigent, respecte de qualsevol perjudici causat als usuaris del Lloc Web que vingui provocat o pogués derivar-se d’indisponiblitat, errors d’accés, falta de continuïtat del Lloc Web, interferències, interrupcions o bloquejos de servei, omissions, deficiències o sobrecarrega de les línies telefòniques o d’internet, averies o desconnexions del sistema, així com respecte de qualsevol dany o perjudici causat com a conseqüència d’intromissions il·legítimes al Lloc Web, ja sigui en forma de malware, virus, cucs, troians, codi maliciós o qualsevol de les altres figures anàlogues.

Així mateix, la Fundació no assumirà cap responsabilitat, ja sigui directa o indirecta, respecte de cap conseqüència, dany o perjudici, de qualsevol indole, que eventualment pogués patir l’usuari i que vingui originat com a conseqüència de l’accés i/o ús de la informació posada a disposició del públic a través del Lloc Web.

 

VII. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL.

La titularitat de tots i cadascun dels drets de la Propietat Industrial i Intel·lectual del Lloc Web, dels seus dissenys gràfics de les informacions i codis que els mateixos contenen, del contingut i software que serveix de base al mateix, així com les marques, noms comercials, noms de domini i qualsevol altre contingut susceptible d’aplicació industrial i/o comercial relatius al servei, funcionalitats o utilitats del Lloc Web pertany de manera única i exclusiva a la Entitat, o bé han estat inclosos al Lloc Web prèvia autorització dels seus legítims titulars i/o complint amb la legislació i normativa vigents.

El fet que el Lloc Web posi a disposició del públic actius i/o utilitats protegits per les normes reguladores de la Propietat Industrial i Intel·lectual no permetrà entendre, en cap cas, que es concedeixi als usuaris del Lloc Web llicència alguna d’explotació respecte de les mateixes, de forma total ni parcial. L’obtenció d’aquesta llicència per part dels usuaris requerirà l’autorització, prèvia, expressa i atorgada per escrit, dels legítims titulars de l’actiu intangible de que es tracti.

L’usuari es compromet i obliga expressament a respectar tots i cada un dels actius protegits mitjançant drets de Propietat Industrial o Intel·lectual als que accedeixi a través del Lloc Web, quedant expressament prohibida la realització per part de l’usuari del Lloc Web de qualsevol acte de reproducció, distribució, comunicació per part de l’usuari del Lloc Web de qualsevol acte de reproducció, distribució, comunicació pública, posta a disposició, transformació i, en general, de qualsevol forma d’explotació d’actius intangibles, obres o continguts als que accedeixi a través del Lloc Web, excepte autorització prèvia, expressa i atorgada per escrit, dels legítims titulars del actiu intangible de que es tracti.

 

VIII. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

Pots consultar la nostra Política de Privacitat aquí.

 

IX. INFORMACIÓ SOBRE COOKIES.

Pot consultar la nostra política de cookies aquí.

 

X. MODIFICACIONS I SUSPENSIÓ DE LA DISPONIBILITAT DEL LLOC WEB.

La Fundació es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avis, modificacions, supressions o actualitzacions respecte de la informació posta a disposició del públic a través del Lloc Web, en la seva configuració interna o en la seva presentació.

Així mateix, la Fundació es reserva el dret de modificar, total o parcialment, l’Avís Legal, la Política de Privacitat i la Política de cookies posades a disposició dels usuaris a través del Lloc Web, incloent, modificant o eliminant les clàusules que estimi necessàries, sense previ avis i en el moment que estimi oportú.

Les modificacions que puguin ser efectuades, segons els casos, substituiran, completaran i/o modificaran els documents d’Avis Legal, Política de Privacitat i Política de Cookies.

Les possibles modificacions podran venir motivades, entre altres motius, per canvis tècnics en el servei prestat mitjançant el Lloc Web, canvis en la normativa o canvis en les funcionalitats del Lloc Web.

L’usuari declara expressament conèixer, entendre i acceptar la possibilitat de modificació de l’Avís Legal, la Política de Privacitat i/o la Política de cookies que ostenta la Fundació i, en cas que produïdes tals modificacions continuï utilitzant el servei prestat per el Lloc Web, s’entendrà que accepta les modificacions introduïdes.

Igualment, la Fundació es reserva el dret de suspendre temporal o definitivament, i sense previ avís, l’accessibilitat al Lloc Web, ja sigui amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora de la mateixa, o de suspensió definitiva de la disponibilitat i posta a disposició del Lloc Web.

 

XI. LEGISLACIÓ I FUR.

L’Avís Legal, la Política de Privacitat, les Condicions Generals de Contractació i la Política de Cookies del Lloc Web han estat redactats en castellà i català de conformitat amb les lleis i normativa d’Espanya. Els usuaris del Lloc Web accepten com a legislació rectora de tota relació que estableixin amb la Fundació a través del present Lloc Web de la Llei espanyola.

En cas de que no existís previsió legal que exigeixi la submissió a un determinat fur, les parts, amb expressa renuncia a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, l’usuari admet que qualsevol disputa relativa a la seva relació amb la Fundació es dirimirà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona per a la discussió litigiosa.